1. Uw Aanvaarding

DOOR GEBRUIK EN/OF BEZOEK VAN DEZE WEBSITE (collectief, inclusief alle Content beschikbaar via de vipbox.lc domeinnaam, de " vipbox.lc Website", of "Website"), BEVESTIGT U DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van de vipbox.lc Website.

We hosten GEEN video's op deze website. Alle video's gevonden op onze site zijn vrij beschikbaar op het web op sites zoals Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, enz. Wij maken geen garanties of beloften in onze dienst en nemen geen aansprakelijkheid voor onze gebruikers acties. Wij zijn niet verbonden noch beweren verbonden te zijn met een van de eigenaars van video's / streams afgespeeld op onze site. Alle inhoud is copyright van hun respectievelijke eigenaars. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

2. vipbox.lc Website

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de vipbox.lc Website. De vipbox.lc Website kan links bevatten naar websites van derden. vipbox.lc neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en kan de inhoud van een site van een derde partij niet gecensureerd of bewerkt worden. Door de Website te gebruiken, ontheft u uitdrukkelijk vipbox.lc van elke en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij. Dienovereenkomstig moedigen wij u aan om op te letten wanneer u de Website verlaat en om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt te lezen.

3. Toegang tot de website

 • vipbox.lc verleent u hierbij toestemming om de Website te gebruiken, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de Website zoals toegestaan is uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) u zult geen enkel deel van de Website kopiëren of distribueren in welk medium dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vipbox.lc; (iii) u zult geen enkel deel van de Website wijzigen of aanpassen, anders dan redelijkerwijs nodig is om de Website te gebruiken voor het beoogde doel; en (iv) u zult anderszins voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om toegang te krijgen tot sommige functies van de Website, dient u een account aan te maken. U mag nooit zonder toestemming gebruik maken van een account van een ander's. Bij het aanmaken van uw account dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account, en u moet uw account wachtwoord veilig te houden. U moet elke inbreuk op de veiligheid of elk ongeoorloofd gebruik van uw account onmiddellijk melden. Hoewel vipbox.lc niet aansprakelijk zal zijn voor uw verliezen veroorzaakt door enig ongeoorloofd gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk zijn voor de verliezen van vipbox.lc of anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.
 • U stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, "robots," "spiders," "offline lezers," enz., dat toegang heeft tot de Website op een manier die meer verzoekberichten verzendt naar de servers van vipbox.lc in een gegeven tijdsperiode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, geeft vipbox.lc de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet caches of archieven van dergelijk materiaal. vipbox.lc behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in te trekken, hetzij in het algemeen of in specifieke gevallen. U stemt ermee in geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, van de Website te verzamelen of te oogsten, noch de communicatiesystemen van de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in om gebruikers van de Website niet voor commerciële doeleinden te benaderen met betrekking tot hun Gebruikersinzendingen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website, met uitzondering van videostreams van derden en door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies en dergelijke (" Content ") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin vervat ("Marks "), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan vipbox.lc, onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder de Zweedse en buitenlandse wetten en internationale verdragen. Inhoud op de Website wordt u verstrekt AS IS voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars. vipbox.lc behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Website en de Inhoud. U stemt ermee in zich niet in te laten met het gebruik, het kopiëren of de distributie van enige van de Inhoud, anders dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan, met inbegrip van enig gebruik, kopiëren of distributie van Gebruikersbijdragen van derden verkregen via de Website voor commerciële doeleinden. Indien u een kopie van de Inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, dient u alle auteursrechten en andere kennisgevingen van eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen, te behouden. U stemt ermee in de veiligheidsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Website of de Inhoud daarin afdwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

5. Gebruikers inzendingen

 • De Website kan nu of in de toekomst de indiening van video's of andere communicatie die door u en andere gebruikers ("Gebruikersinzendingen ") en het hosten, delen, en / of publiceren van dergelijke Gebruikersinzendingen mogelijk te maken. U begrijpt dat of dergelijke Gebruikersinzendingen worden gepubliceerd of niet, vipbox.lc garandeert geen vertrouwelijkheid met betrekking tot alle inzendingen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersbijdragen, bevestigt, vertegenwoordigt, en/of garandeert u dat: (i) u bezit of heeft de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen te gebruiken en te machtigen vipbox.lc om alle octrooi-, handelsmerk-, handelsgeheim-, auteursrecht- of andere eigendomsrechten in en op alle Gebruikersinzendingen te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen op de wijze overwogen door de Website en deze Servicevoorwaarden mogelijk te maken; en (ii) u hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Gebruikersbijdrage om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersbijdrage mogelijk te maken op de manier die wordt overwogen door de Website en deze Voorwaarden van de Dienst. Voor alle duidelijkheid, u behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinzendingen. Echter, door het indienen van de Gebruikersinzendingen aan vipbox.lc, verleent u hierbij aan vipbox.lc een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken van, weer te geven, en uit te voeren de Gebruikersinzendingen in verband met de vipbox.lc Website en vipbox.lc' s (en haar opvolger's) business, inclusief zonder beperking voor de bevordering en herdistributie van een deel of alle van de Website (en daarvan afgeleide werken) in alle media formaten en via alle media kanalen. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinzendingen via de Website, en om dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Website en onder deze Servicevoorwaarden. De voornoemde licentie verleend door u eindigt zodra u verwijderen of verwijderen van een Gebruikersbijdrage van de vipbox.lc Website.
 • In verband met Gebruikersbijdragen stemt u er verder mee in dat u niet zult: (i) materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd, beschermd door handelsgeheimen of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy-en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming hebben van hun rechtmatige eigenaar om het materiaal te posten en om alle van de hierin verleende licentierechten te verlenen vipbox.lc; (ii) onwaarheden of onjuiste voorstellingen die schade kunnen toebrengen aan vipbox.lc of een derde partij te publiceren; (iii) materiaal dat onwettig, obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, raciaal of etnisch aanstootgevend is, of gedrag aanmoedigt dat beschouwd zou worden als een strafbaar feit, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, de wet zou overtreden, of anderszins ongepast is; (iv) advertenties of uitnodigingen tot zaken doen te plaatsen: (v) zich voor te doen als een andere persoon. vipbox.lc onderschrijft geen enkele Gebruikersinzending of enige mening, aanbeveling of advies daarin uitgedrukt, en vipbox.lc ontkent uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinzending. vipbox.lc staat geen auteursrechtinbreukmakende activiteiten en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op haar Website toe, en vipbox.lc zal alle Inhoud en Gebruikersbijdragen verwijderen indien naar behoren gemeld dat dergelijke Inhoud of Gebruikersbijdrage inbreuk maakt op een ander's intellectuele eigendomsrechten. vipbox.lc behoudt zich het recht voor om Content en User Submissions zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. vipbox.lc zal ook de toegang van een Gebruiker's tot haar Website beëindigen, indien vastgesteld wordt dat zij een recidiverende overtreder zijn. Een recidivist is een Gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gebracht van een inbreukmakende activiteit en/of die meer dan twee keer een Gebruikersinzending van de Website heeft laten verwijderen. vipbox.lc behoudt zich ook het recht voor om te beslissen of Content of een Gebruikersinzending gepast is en in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden voor andere schendingen dan inbreuk op het auteursrecht en schendingen van het intellectueel eigendomsrecht, zoals, maar niet beperkt tot, pornografie, obsceen of lasterlijk materiaal, of buitensporige lengte. vipbox.lc kan dergelijke Gebruikersbijdragen verwijderen en / of beëindigen van een Gebruiker's toegang voor het uploaden van dergelijk materiaal in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.
 • In het bijzonder, als u eigenaar bent van een auteursrecht of een agent daarvan en van mening bent dat een Gebruikersbijdrage of andere inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door onze Copyright Agent schriftelijk te voorzien van de volgende informatie (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
 • U begrijpt dat bij het gebruik van de vipbox.lc Website, u zult worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen uit een verscheidenheid van bronnen, en dat vipbox.lc niet verantwoordelijk is voor de juistheid, bruikbaarheid, veiligheid, of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersbijdragen. U begrijpt verder en erkent dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn, en u gaat ermee akkoord afstand te doen, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kan hebben tegen vipbox.lc met betrekking tot dat, en gaat ermee akkoord te vergoeden en te houden vipbox.lc, haar eigenaars / beheerders, filialen, en / of licentiegevers, schadeloos voor zover toegestaan door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de site.
 • DOMAIN_NAME| staat u toe om te linken naar materialen op de Website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Bovendien, vipbox.lc biedt een "Embeddable Player" functie, die u kunt opnemen in uw eigen persoonlijke, niet-commerciële websites voor gebruik in de toegang tot de materialen op de Website, op voorwaarde dat u een prominente link terug naar de vipbox.lc website op de pagina's met de Embeddable Player. vipbox.lc behoudt zich het recht voor om elk aspect van de vipbox.lc Website op elk moment stop te zetten.

6. Garantie disclaimer

U KOMT OVEREEN dat UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONTKENNEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. vipbox.lc GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DEZE SITE' S INHOUD OF DE INHOUD VAN SITES GELINKT AAN DEZE SITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR OF VIA ONZE WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (V) EVENTUELE FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPOST, GEMAILD, VERZONDEN, OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE vipbox.lc WEBSITE. vipbox.lc GARANDEERT NIET, ONDERSCHRIJFT NIET, GARANDEERT NIET, OF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE vipbox.lc WEBSITE OF EEN HYPERLINKED WEBSITE OF GEKENMERKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN vipbox.lc ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST DOOR ELK MIDDEL OF IN ELKE OMGEVING, ZOU U UW BESTE BEOORDELING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG UITSPRAAKEN WAAROP U VAN TOEPASSING ZIJN.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL DE NAAM VAN EEN DOMINIE, ZIJN OFFICIERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AAN U VERLANGEN VOOR EEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF CONSEQUENTIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN, OF INACCURSITEITEN VAN INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (IV) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA ONZE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN GEPLAATSTE INHOUD, E-MAIL, VERZONDEN, OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED. U ERKENT SPECIFIEK DAT vipbox.lc NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR GEBRUIKERS INZENDINGEN OF HET LASTERLIJK, BELEDIGEND, OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF NADEEL VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U BERUST. De Website wordt gecontroleerd en aangeboden door vipbox.lc vanuit zijn faciliteiten in Zweden. vipbox.lc verklaart niet dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zij die toegang hebben tot of gebruik maken van de vipbox.lc Website vanuit andere jurisdicties doen dit op eigen wil en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

8. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om vipbox.lc, haar moedermaatschappij, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de vipbox.lc Website; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht; of (iv) enige claim dat een van uw Gebruikersbijdragen schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting blijft van kracht na afloop van deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de vipbox.lc Website.

9. Vermogen om te accepteren Terms of Service

U bevestigt dat u ofwel meer dan 18 jaar oud bent, of een geëmancipeerde minderjarige, of wettelijke toestemming van ouders of voogd hebt, en volledig in staat en bevoegd bent om in te gaan op de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, en om zich te houden aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. In ieder geval bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar, aangezien de vipbox.lc Website niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, maak dan alstublieft geen gebruik van de Website—er zijn veel andere leuke websites voor jou. Overleg met je ouders welke sites geschikt voor je zijn.

10. Opdracht

Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar kunnen worden toegewezen door vipbox.lc zonder beperking.

11. Algemeen

U stemt ermee in dat: (i) de vipbox.lc Website wordt geacht uitsluitend gevestigd te zijn in Zweden; en (ii) de vipbox.lc Website wordt geacht een passieve website te zijn die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over vipbox.lc, hetzij specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Zweden. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen beheerst worden door het interne materiële recht van Zweden, zonder respect voor zijn conflict van wettelijke principes. Elke vordering of geschil tussen u en vipbox.lc dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de vipbox.lc Website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Zweden. Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere wettelijke vermeldingen gepubliceerd door vipbox.lc op de Website, vormen de volledige overeenkomst tussen u en vipbox.lc met betrekking tot de vipbox.lc Website. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen verklaring van afstand van een termijn van deze Servicevoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke termijn of een andere termijn, en vipbox.lc's falen om een recht of bepaling onder deze Servicevoorwaarden te doen gelden, zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling vormen. vipbox.lc behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden te herzien voor eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de vipbox.lc Website na een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden zal betekenen dat u instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden. U EN vipbox.lc ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE vipbox.lc WEBSITE MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN. ANDERSOM, SUCHE CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

Privacybeleid

Inleiding.

Wij nemen uw recht op privacy serieus en willen dat u zich op uw gemak voelt bij het gebruik van onze website. Dit privacybeleid heeft betrekking op persoonlijk identificeerbare informatie (hieronder aangeduid als "Data") die door ons op onze site kan worden verzameld. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten die wij niet bezitten of controleren of personen die niet onze werknemers of agenten zijn of onder onze controle vallen. Neem de tijd om onze Gebruiksvoorwaarden te lezen.

1. Verzamelen van Gegevens.

Ons registratieproces vereist slechts een geldig e-mailadres en een unieke gebruikers-ID en wachtwoord. Het verstrekken van andere informatie is uw keuze. Houd er rekening mee dat uw gebruikersnaam, e-mailadres of andere gegevens die u op deze site verstrekt, uw echte naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten en als gevolg daarvan op deze site kan verschijnen. Zoals vele websites kunnen wij ook automatisch algemene informatie ontvangen die in onze serverlogbestanden is opgenomen, zoals uw IP-adres en cookie-informatie. Informatie over de manier waarop reclame op deze site kan worden aangeboden (als dat al gebeurt), vindt u hieronder.

2. Gebruik van gegevens.

Wij kunnen Gegevens gebruiken om uw gebruikerservaring op deze site aan te passen en te verbeteren. Wij zullen ons ervoor inspannen dat uw Gegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij (i) anders is bepaald in dit Privacybeleid; (ii) wij uw toestemming verkrijgen, zoals wanneer u kiest voor opt-in of opt-out voor het delen van Gegevens; (iii) een dienst die op onze site wordt verleend de interactie met een derde vereist of door een derde wordt verleend, bij wijze van voorbeeld een Application Service Provider; (iv) op grond van een juridisch proces of rechtshandhaving; (v) als wij constateren dat uw gebruik van deze site in strijd is met ons beleid, onze servicevoorwaarden of andere gebruiksrichtlijnen, of als wij dat redelijkerwijs nodig achten om onze wettelijke rechten en/of eigendom te beschermen; (vi) of (vi) als deze site wordt gekocht door een derde partij, waarbij die derde partij de Gegevens op dezelfde manier kan gebruiken als wij dat kunnen, zoals uiteengezet in dit Beleid. In het geval dat u ervoor kiest om links te gebruiken die op onze site verschijnen om andere websites te bezoeken, wordt u geadviseerd om het privacybeleid te lezen dat op die sites staat.

3. Cookies.

Zoals vele websites, plaatsen en gebruiken wij cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals het bewaren van uw persoonlijke instellingen. Advertenties kunnen op onze website verschijnen en, als dat het geval is, cookies op uw computer plaatsen en openen en is onderworpen aan het privacybeleid van de partijen die de advertentie plaatsen. De bedrijven die de advertenties plaatsen hebben echter geen toegang tot onze cookies. Deze bedrijven gebruiken gewoonlijk niet-persoonlijk identificeerbare of anonieme codes om informatie te verkrijgen over uw bezoeken aan onze site. U kunt hier klikken voor meer informatie over deze praktijk en om te weten te komen over uw opties, ook van de volgende bedrijven die advertenties op onze site kunnen plaatsen.

4. Kinderen.

We staan niet toe dat personen van dertien jaar of jonger lid worden van deze site. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze webmaster.

5. Bewerken of verwijderen van uw accountgegevens.

Wij bieden u de mogelijkheid om de informatie in uw gebruikersaccount, die u ons bij de registratie hebt verstrekt, te bewerken door gebruik te maken van het configuratiegedeelte van uw persoonlijke pagina. U kunt verzoeken om verwijdering van uw gebruikersaccount door contact op te nemen met onze webmaster. Inhoud of andere gegevens die u aan ons hebt verstrekt en die niet in uw gebruikersaccount staan, zoals berichten die op onze forums kunnen verschijnen, kunnen naar ons eigen inzicht op onze site blijven staan, ook al is uw gebruikersaccount verwijderd. Zie onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

6. Wijzigingen in dit privacybeleid.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit beleid. We zullen u op de hoogte brengen van substantiële wijzigingen in dit beleid door een prominente aankondiging op onze site te plaatsen en/of door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en dat in uw gebruikersinstellingen staat.

7. GEEN GARANTIES.

Hoewel dit Privacybeleid onze normen voor het onderhoud van Gegevens vermeldt en wij ons zullen inspannen om hieraan te voldoen, zijn wij niet in staat deze normen te garanderen. Er kunnen factoren buiten onze controle zijn die resulteren in de openbaarmaking van gegevens. Dientengevolge wijzen wij elke garantie of toezegging met betrekking tot het onderhoud of het niet openbaar maken van Gegevens af.

8. Contactinformatie.

Als u vragen hebt over dit beleid of onze website, neem dan gerust contact op met onze webmaster.

9. Advertenties van derden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen geaggregeerde informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten welke keuzes u hebt om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, zie: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

m4d8n7i5l8