AANMELDINGEN OVER VERWIJDERDE ILLEGALE INHOUD

vipbox.lc is een Internet Service Provider die een platform aanbiedt waarop louter links worden weergegeven naar audiovisuele inhoud die zich op servers van derden bevindt en door derden wordt geleverd en/of doorgegeven. vipbox.lc host noch verzendt zelf audiovisuele inhoud en heeft geen controle over of invloed op dergelijke inhoud. vipbox.lc kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud die door anderen wordt doorgegeven. Elke verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt bij diegenen die deze inhoud hosten of verzenden.

Uiteraard is vipbox.lc bezorgd over beweringen dat illegale inhoud beschikbaar wordt gesteld op de websites waarnaar hyperlinks op zijn website leiden. Hoewel DOMAIN_NAME niet actief kan toezien op de inhoud die via websites van derden wordt doorgegeven, is zij bereid actie te ondernemen om links naar illegale inhoud te verwijderen zodra zij daarvan naar behoren in kennis is gesteld. vipbox.lc zal links naar illegale inhoud snel van haar website verwijderen, maar zij kan niet voorkomen dat links door bezoekers van haar website worden vervangen. Om te voorkomen dat een link na verwijdering door vipbox.lc weer wordt teruggeplaatst, adviseert vipbox.lc u contact op te nemen met de eigenaar van de website waar de inhoud vandaan komt.

Als u links naar illegale inhoud heeft ontdekt of in de toekomst zult ontdekken, kunt u een bericht sturen naar het hieronder vermelde e-mail- of postadres. De kennisgeving moet ten minste de volgende informatie bevatten:

 1. Identiteit van de inhoud waarvan u beweert dat deze illegaal is en de redenen voor de illegaliteit. Voorbeelden van illegale inhoud zijn, zonder enige beperking beledigende, lasterlijke of beledigende taal, onwettige publicaties, inbreuk op de privacy of morele rechten, misleidende of onwettige reclame, inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, overdracht van handelsgeheimen, knowhow of anderszins geheime informatie, seksuele of kindermisbruikende informatie of anderszins onwettige informatie;
 2. Identificatie van de locatie van de inhoud waarvan u beweert dat deze onwettig is, met minimaal de exacte URL van de webpagina, de datum en het tijdstip waarop u de vermeende onwettige inhoud hebt geïdentificeerd en een screenshot van de webpagina, waarop de vermeende onwettige inhoud wordt weergegeven;
 3. Identificatie van de locatie van de link naar de inhoud die volgens u illegaal is, met minimaal de exacte URL van de webpagina waarop de link wordt weergegeven en de datum en het tijdstip waarop u de link naar de vermeende illegale inhoud hebt geïdentificeerd;
 4. Uw woon- of postadres, telefoonnummer en e-mailadres; en een verklaring waarin u verklaart:
  • dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik van de inhoud niet is toegestaan door de eigenaar of diens vertegenwoordiger;
  • dat het betwiste gebruik wettelijk niet is toegestaan, bijv. bijv. onder de Zweedse Copyright Act (bijv. g. niet is vrijgesteld als beperking op het auteursrecht);
  • dat u de eigenaar van de website die de illegale inhoud zou hosten, leveren of overdragen, hebt gesommeerd zijn of haar illegale activiteit te staken of, indien dit niet mogelijk is, waarom u niet in staat was rechtstreeks contact op te nemen met genoemde eigenaar;
  • dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een recht waarop inbreuk zou worden gemaakt of dat anderszins zou worden misbruikt;
  • dat u vipbox.lc, al haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en opvolgers vrijwaart van alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten), schade, boetes en aansprakelijkheden die door vipbox.lc zijn opgelopen als gevolg van de kennisgeving; en
  • dat u ermee instemt dat op de kennisgeving, alsmede op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, het Zweedse recht van toepassing is en dat geschillen definitief en exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Stockholm, Zweden.

Na ontvangst van een kennisgeving die aan de bovenstaande kennisgevingsprocedures voldoet, zal vipbox.lc de vermelde link onmiddellijk van zijn website verwijderen. Om effectief te zijn, moeten kennisgevingen als volgt worden geadresseerd aan en afgeleverd bij vipbox.lc:

vipbox.lc Henry Street
254 66 Helsingborg
Zweden
admin @ vipbox.lc

Wij bij vipbox.lc hebben hard gewerkt om procedures op te zetten die ervoor zorgen dat de Zweedse wetgeving wordt nageleefd en dat we snel en accuraat kunnen reageren op alle klachten die we mogelijk ontvangen. Om de behandeling van een klacht zo snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u alle bovengenoemde procedures in acht te nemen.

vipbox.lc
Helsingborg, Mar, 2023

v3c5p6m3r8